រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ

Kratie Administration
ស្វែងរក

ឌី សំបូររ័ត្ន

ច្បាប់ ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចយោធា ពលរដ្ឋអាយុ១៨ឆ្នាំ ដល់ ៣០ឆ្នាំ (ថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦)

ច្បាប់ ស្ដីពីការកំណត់ជូនឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់មានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ (ថ្ងៃទី ៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១)

ប្រកាស ស្តីពីការបង្កើតភូមិ នៃខេត្តក្រចេះ ។

ច្បាប់ ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីត១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត

ព្រះរាជកិច្ច ស្តីពី លក្ខន្តិកៈដោយឡែកសម្រាប់បុគ្គលិករដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី មុខងារ និងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលស្រុក

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការប្រគល់មុខងារគ្រប់គ្រង និងផ្តល់សេវាសុខាភិបាល ទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត

ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពី ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ