រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ

Kratie Administration

រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ

Kratie Administration

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


Exchange Rate
រូបិយប័ណ្ណឯកតាទិញ
USA DollarUSD/KHR10
Australian DollarAUD/KHR12890
Canadian DollarCAD/KHR13019
Switzerland FrancCHF/KHR13989
Off-shore CNYCNH/KHR1603
China YuanCNY/KHR1603
European EuroEUR/KHR14553
British PoundGBP/KHR15254
Hong Kong DollarHKD/KHR1514
Indonesian RupiahIDR/KHR1000286
Wheather
PHNOM PENH WEATHER

Road 1, In front of old bridge Battambang

Email : info@kampot.gov.kh

Phone Number : (+855)33 932 894

© 2019

All Rights Reserved by Kratie Administration

Last update : 1 month ago