រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ

Kratie Administration
ស្វែងរក

អនុក្រឹត្យ

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី មុខងារ និងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលស្រុក

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការប្រគល់មុខងារគ្រប់គ្រង និងផ្តល់សេវាសុខាភិបាល ទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

នីតិវិធី នៃការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០២១

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ទិវាជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

  • 871
  • ដោយ Admin